خدایا تو راست ستایش
آنگونه که ستایندگان درگاهت با وجود مصیبت خویش تو را می ستایند
ستایش ویژه ی خداست بر مصیبت بزرگم...


منبع : httattention.blogfa.com